Chào Ngày Mới sống động hiện hữu hiện tiền trùm khắp pháp giới

Mọi vấn đề cần thiết bạn quan tâm vả muốn trao đổi có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể khi nhận được tin nhăn từ quí phật tử gần xa.

Hoằng pháp Online Tinh Túy Bát Nhã

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Name*

Email*

Message*

Liên Hệ

Thông Tin Cần Liên Hệ

Patrick Taylor
vienthiennh@gmail.com
Điện Thoại: 0913604258

Quản Lý

Thích Viên Thiền
vienthiennh@gmail.com
ĐT: 0913604258

Liên Hệ

Viên Thiền
vienthiennh@gmail.com
ĐT: 0913604258